Chu kỳ sống của virus trên san hô ở trạng thái sức khỏe khác nhau tại hang Rái, Ninh Thuận, Việt Nam [Life cycles of coral- associated-viruses related to different health states collected in Hang Rai-Ninh Thuan, Vietnam]
Biodiversity of Tintinnids (Tintinnida) in Khanh Hoa- Binh Thuan waters.
Năng suất sinh học sơ cấp của thực vật nổi và một số yếu tố sinh thái liên quan ở vực nước Vũng Rô (Phú Yên)[The primary productivity of phytoplankton and related ecological parameters in Vung Ro bay (Phu Yen)]
Sự biến đổi các yếu tố môi trường và ảnh hưởng của tảo nở hoa đến cá con ở vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam [Effects of variations of environmental factors and algal bloom on fish larvae in Southern Central Vietnam]
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn nước chảy vào hồ Đan Kia và áp dụng mô hình AQUATOX quản lý chất lượng nước hồ [Impact assessment of Dan Kia inflows and application AQUATOX model in managing water quality]
Feed Fetched by RSS Dog.