Nghiên cứu vi sinh vật sống cùng một số loài san hô cứng tại Hang Rái, Ninh Thuận bằng phương pháp nhuộm huỳnh quang kết hợp nuôi cấy tới hạn [A study on bacteria associated with three hard coral species from Ninh Thuan waters by epifluorescence and most diluted culture method]
Cân bằng vật liệu và khả năng nuôi bãi cho khu vực bờ bắc cửa sông Cái vịnh Nha Trang [Material balance and ability of beach nourishment for the northern coast of Cai river mouth in Nha Trang bay]
Đặc điểm biến động mực nước trung bình tại vịnh Nha Trang [Variation features of the mean sea water level in Nha Trang bay]
Động vật đáy vùng triều đảo Lý Sơn [Macrozoobenthos in the intertidal zone of the Ly Son island]
Đa dạng sinh học động vật phù du ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An, 2015–2016 [Zooplankton biodiversity in the biosphere reserve of Cu Lao Cham - Hoi An, 2015–2016]
Feed Fetched by RSS Dog.