Regnskap Norge
Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen
Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
Oppdatert veileder om naturalytelser
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
Årlig justering av mva
Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.
Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist
Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars
Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak
Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.
Klimaplanen til regjeringen vil påvirke store som små selskaper
Regnskapsfører får en sentral rolle i fremtidig bærekraftsrapportering hvis virksomhetene skal bidra til at regjeringen når sine ambisjoner i klimaplanen for perioden 2021-2030.
Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon
Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene£ Vi har samlet noen sentrale spørsmål.
Store publikumsarrangementer kan søke om koronatilskudd
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.
Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk
Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.
Forslag om endringer i regnskapsloven
Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.
Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis
Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - ordningen forlenges til 1. juli
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.
Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet
Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.
Regjeringen forlenger permitteringsperioden
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.
Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak
Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.
Kompensasjonsordning 2 - kalkulator, oppstilling og dokumentasjon
Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger.
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom
Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten.
Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data£
Etisk hacker og leder av Red Team i PWC, Nicolai Grødum, er gjest i denne episoden.
Kompensasjonsordning 2 - forlenger ordningen ut april
Opposisjonen uttaler at de vil forlenge ordningen ytterligere.
Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021
Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021
Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser.
Kost og losji - sats for fordelsbeskatning i 2021
Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt litt fra 2020.
Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger
Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn.
Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen
Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021.
Julehilsen 2020 (med sang)
Kjære medlem i Regnskap Norge og ambassadør for regnskapsbransjen.
Regnskap Norge i ny dialog med Konkurransetilsynet
Etter tidligere dialog ønsket tilsynet våre vurderinger rundt Vismas avtalte oppkjøp av Sticos.
Brexit – husk søknad om dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia
Forskrift med overgangsregler oppheves 1. januar 2021.
Regnskap Norge-podden: Møt den nye skattedirektøren, Nina Schanke Funnemark
Vi skal fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet!
EU's bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt
SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi, men mange er ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.
Hvitvasking og regnskapsførers ansvar
Regnskapsførere er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Her er noen av risikoene det innebærer og sentrale krav regnskapsfører må oppfylle.
Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2021
Finansdepartementet har laget en oversikt over de viktigste regelverksendringene på departementets ansvarsområde.
Fra nyttår kan du sende inn mellombalanse
Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret via Altinn, og må være godkjent før disposisjonen kan foretas.
Årsoppgjøret for 2020 – sjekkliste til kundene
Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig£
Aksjonærregisteroppgaven 2020 – brevmal og sjekkliste
Leveringsfristen er fredag 31. januar.
Merverdiavgift på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi
Fra 01.01.2021 innføres det mva på alternative helsetjenester og kosmetisk kirurgi.
Visma kjøper Sticos
Hvordan forholder Regnskap Norge seg til dette£
Kompensasjonsordning 2 - søknader kan sendes inn fra 18. januar
Kompensasjonen vil bli utbetalt kort tid etter innsending.
Administrerende direktør i Regnskap Norge går over i ny stilling 1. mai 2021
Etter fire år i Regnskap Norge har Christine Lundberg Larsen takket ja til rollen som COO – Chief Operating Officer i ECIT.
Kompensasjonsordning 1 - nå kan bekreftelser sendes Skatteetaten
Skatteetaten har lansert løsningen hvor regnskapsfører eller revisor skal bekrefte innhold i søknader om kompensasjon.
Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert
Med en viktig rolle i den grønne omstillingen til en bærekraftig økonomi, har miljøsertifisering vært et naturlig mål for oss.
Magasinet Regnskap og økonomi går digitalt
Nettversjonen lanseres vår 2021.
Regnskap Norge-podden: Hva ligger i begrepet mangfoldsledelse og hvordan kan dette bidra til innovasjon£
Møt Loveleen Rihel Brenna, forretningsutvikler, forfatter og foredragsholder, med spisskompetanse innen mangfoldsledelse.
Omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides
Denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte. Merk at det er kort søknadsfrist.
Regnskapsfører kan fylle ut søknad om mva-registrering
Endelig er det rullet ut funksjonalitet for at regnskapsfører kan bistå kundene med mva-registrering i skatteetatens nye løsning.
Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene ved fisjonsfusjon utvides
Skattedirektoratet går tilbake på visse innskrenkende fortolkninger i tidligere uttalelser.
Enighet om statsbudsjettet for 2021
Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel.
Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene
Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.
Hvitvaskingsloven – opplæring av medarbeidere
Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.
Takseringsregler for 2020
Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.
DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro
Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.
Kompensasjonsordning 2 – start forberedelsene før jul
Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.
Regnskap Norge-podden: Om å bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdømme
Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.
Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021
Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
Kompensasjonsordning 1 – erfaringer fra saksbehandlingen
Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.
Skatteregler for ansatte på hjemmekontor
Arbeidsgivers dekning av utgifter til lokaler, utstyr og servering for ansatte på hjemmekontor er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse.
Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - OPPDATERT
Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket på Stortinget.
Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.
Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav
Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.
Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak
Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021.
Feed Fetched by RSS Dog.