Regnskap Norge
Forklarbar kunstig intelligens gir tillit
Stadig flere regnskapsførere og teknologer tar til orde for at kunstig intelligens vil dominere bokføringen i den nære fremtiden. Men tør vi stole på maskinens beslutninger£
Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer
Resultater fra del to av teknologiundersøkelsen 2020
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - fristen for april utsettes til onsdag 3. juni
Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader.
Endringer i permitteringsordningen
Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.
Ektefeller i felles bedrift - manuelle søknader til NAV
Mange møter manglende kjennskap hos NAVs kontaktsenter til rutine vedrørende kompensasjonsordning for tapt inntekt. Her er forslag til manuell skriftlig søknad.
Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene
Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.
Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke (OPPDATERT)
Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.
Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb
Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.
Visma har fått meldeplikt
Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.
Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020
Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni.
Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt
Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.
Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten
Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.
Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt
Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer
Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres
NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.
Utvidet rett til egenmelding oppheves
Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.
Regnskap Norge starter podkast
Regnskap Norge-podden er lansert! Kristin Clemet gjester første episode.
Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift
Ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt.
Påvirkningsarbeid, møte med Kristin Clemet og elektronisk generalforsamling
Det er gledelig at myndighetene lytter til innspill, og en styrke at vi er flere som jobber for bedre tiltak for de små og mellomstore bedriftene.
Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift
Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.
Ordning for lønnskompensasjon klar i juni
Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon.
Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai
Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut fra 15. mai 2020. Årets tilsynsavgift er kr. 1 885 for hver autorisert regnskapsfører.
Kompensasjon faste kostnader - oppdatert beregningsmodell
Kalkulator for beregning av tilskudd i april er nå klar.
Kompensasjon faste kostnader - bekreftelse fra regnskapsfører og revisor
Skattedirektoratet har publisert veileder i hvilke kontrollhandlinger bekreftelser skal bygge på.
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
Kompensasjon faste kostnader - mange endringer i forskriften
De sesongbaserte får egen beregningsmodell fra juni.
Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert
Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
Skjønnsfastsettelser og tilleggsskatt for 1. termin 2020 utsettes
Skattedirektoratet snur og avventer bruk av sanksjoner for 1. termin.
Årsregnskapsfristen utsettes
Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning foreslås utsatt med to måneder, dvs. til 31. august for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Det sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen.
Revidert nasjonalbudsjett 2020 og grønne tiltak
Vi har kommentert budsjettet i studio – og møtt Finans Norge og Revisorforeningen for å se på hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet i fellesskap.
Kompensasjonsordning NAV - begge ektefeller i felles bedrift kan søke
Inntil videre må den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer søke manuelt.
Status ny betalingsløsning i nettbank
DNB melder at de er i rute med utvikling av den nye tjenesten «Regnskapsgodkjente betalinger». Lansering i begynnelsen juni.
Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard
Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.
Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre
Foretak som har fått varsel fra Skatteetaten om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor, har fått utsatt frist til 1. juni. Samtidig stoppes utsendelse av nye pålegg inntil videre.
Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett
Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020
Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.
Lønnskompensasjon til permitterte er forsinket
Ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6 G fra dag 3 til 20 under koronakrisen er forsinket.
Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen
I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen.
Webinar om revidert nasjonalbudsjett
Onsdag 13. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020
Reiseregulativet endres med virkning fra 1. juni 2020.
Atferdsnorm blir veiledning etter tilbakemelding fra Datatilsynet
Veilederen får navnet «Veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»
Kildeskatt på lønnsområdet - viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk
Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.
Innspill til kompensasjonsordningen til myndighetene og i media
Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag.
Viktige terskelverdier i kompensasjonsordningen
Vi gjør opp status for regnskapsbransjen i uke 18 og går kompensasjonsordningen nærmere etter i sømmene.
Kontantstøtte til næringsdrivende – avklaringer fra NAV
Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
Det haster med levering av mva-meldinger for 1. termin 2020
Vi har fått bekreftet fra Skattedirektoratet at skatteetaten starter skjønnsfastsettelse rundt 20. mai. Det er også risiko for ileggelse av tilleggsskatt.
Regnskap Norges forslag til endringer i kompensasjonsordningen
Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
Beregningsmodell for utmåling av kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende
Beregningsmodell i Excel er nå klar til bruk!
Korona: Dette er reglene for ferie og feriepenger
Når kan du ta ferie£ Kan allerede planlagt ferie endres av arbeidsgiver£ Har du rett til ferie ved permittering£ Få svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
Skattlegging av naturalytelser - for fjerde gang får transportnæringen utsettelse
Fristen for å tilpasse seg de nye reglene forlenges til 1. januar 2021.
Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon.
Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin
Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 17. august.
Forlenget frist for skattefri omdanning i 2020
På grunn av koronakrisen utsettes fristen for å omdanne til aksjeselskap fra 1. juli til 1. september.
Retten til omsorgspenger begrenses
Når barnehage og barneskole åpner må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring. Omsorgsdager kan fortsatt benyttes for tiden med redusert åpningstid i barnehagen.
Permittering – dette må du vite
Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
Kompensasjonsordningen – til glede og besvær
Mange av dere har hendene fulle med å bistå kundene med søknad om kontantstøtte. Dere er en kjemperessurs for hele samfunnet, og fortjener en god klapp på skuldra inn i langhelgen.
Kompensasjonsordningen for næringslivet - indirekte rammet av pålegg om stenging
Skal foretak som indirekte rammes av statlig pålegg om stenging, forholde seg til justeringsfaktor på 80 eller 90 prosent ved dekning av sine faste uunngåelige kostnader£
Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS Komplett
Vi har utarbeidet et nytt avstemmingsskjema som ivaretar at lav mva-sats er redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til og med 31. oktober.
Kompensasjonsordningen – egenandelen halveres
Endringen vil gjøre at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen.
Regnskapsforetak blir totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester
Finanstilsynets fokuserer i sin årsmelding for 2019 på at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
Innsynsløsning for kompensasjonsordningen er åpnet
En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen.
Feed Fetched by RSS Dog.